Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
SKOTAN S.A.
Syndyk
sprzeda
część przedsiębiorstwa
nieruchomość
i ruchomości
Tel. 606 665 770

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
nieruchomości
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
prawa własności
działek
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości DROMIL Sp. z o.o.
na podstawie art. 308 pkt 2 w związku z art. 311 pkt 1 w związku z art.206 pkt 3 Ustawy Prawo Upadłościowe w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygn. akt VI GUp 207/19 toczącym się przed Sądem Rejonowym w Bielsku - Białej VI Wydziałem Gospodarczym sprzeda z wolnej ręki w drodze swobodnego wyboru ofert pisemnych n/w nieruchomości :

  1. prawo własności zabudowanych działek nr 4891, 4889/1,4888/1, 4884, 4885/1, 4886/1, 4887, 4937/1, 4883/1, 4880/3, 4881/1, 4886/2, 4945, 4892, 4894, 4898/1, 4941, 4952, 4882/1, 4870/1, 4896, 4897/1, 4943, 4951, 4948, 4893, 4895, 4946, 4939/1 na których posadowione są urządzenia do produkcji mas bitumicznych o łącznej pow. 2 2664 m2 położonych w Łękawicy przy ul. Krakowskiej 1 obj. księgą wieczystą nr KW BB1Z/00093843/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę łączną nie niższą niż 2 003 724,24 zł brutto
  2. prawo własności niezabudowane działek nr 4934, 4933 o łącznej pow. 1 127 m2 położonych w Łękawicy przy ul. Krakowskiej 1 obj. księgą wieczystą nr KW BB1Z/00132464/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę łączną nie niższą niż 99 638,07 zł brutto
  3. prawo własności niezabudowanej działki nr 4935 o pow. 1 119 m2 położonej w Łękawicy przy ul. Krakowskiej 1 obj. księgą wieczystą nr KW BB1Z/00136939/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę łączną nie niższą niż 98 930,79 zł brutto
  4. prawo własności niezabudowanych działek nr 4947, 4949, 4942,4950, 4944, 4953, 4940 o łącznej pow. 3 580 m2 położonych w Łękawicy przy ul. Krakowskiej 1 obj. księgą wieczystą nr KW BB1Z/00106098/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę łączną nie niższą niż 316 507,80 zł brutto
  5. prawo własności budynku portierni o pow. 83,90 m2, budynku administracyjnego z częścią warsztatową o pow. 515,70 m2, budynku wagi o pow. 10,20 m2 położonych w Łękawicy przy ul. Krakowskiej 1 obj. księgą wieczystą nr KW BB1Z/00093843/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę łączną 415 747,00 zł brutto tj. za łączną kwotę 2 934 547,90 zł brutto wynikającą z oszacowania sporządzonego przez biegłego sądowego określającego wartość 100% dla wymuszonej sprzedaży

Powyższe nieruchomości stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa DROMIL Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu ul. Leśnianka 102 a i są objęte umową dzierżawy z opcją pierwokupu ( sprzedaż bez VAT w rozumieniu art. 551 KC ) co stanowi 100 % ich wartości ich oszacowania dla sprzedaży wymuszonej

Osoby zainteresowane zakupem mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży, regulaminu oraz dokonać oględzin nieruchomości po uprzednim uzgodnieniu spotkania telefonicznie pod numerem 605 272 233.

Biuro Syndyka: tel. 605 272 233,
e-mail: zb_gach@o2.pl