Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
SKOTAN S.A.
Syndyk
sprzeda
część przedsiębiorstwa
nieruchomość
i ruchomości
Tel. 606 665 770

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
nieruchomości
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
prawa własności
działek
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości DROMIL Sp. z o.o.
na podstawie art. 308 pkt 2 w związku z art. 311 pkt 1 w związku z art.206 pkt 3 Ustawy Prawo Upadłościowe w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygn. akt VI GUp 207/19 toczącym się przed Sądem Rejonowym w Bielsku - Białej VI Wydziałem Gospodarczym sprzeda z wolnej ręki w drodze swobodnego wyboru ofert pisemnych n/w nieruchomości :

 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 3816/4 o pow. 3 537 m2 zabudowanej budynkiem warsztatowo - biurowym o pow. użytkowej 1 042,00 m2 położonej przy ul. Leśnianka 102A w Żywcu obj. KW nr BB1Z/00095311/3
 2. prawo użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 3816/8 o pow. 4 365 m2 zabudowanej budynkiem wulkanizacji o pow. użytkowej 76,00 m2 położonej przy ul. Leśnianka 102A w Żywcu obj. KW nr BB1Z/00095311/3
 3. prawo użytkowania wieczystego gruntu - niezabudowanej działki nr 3816/5 o pow. 448 m2 położonej przy ul. Leśnianka 102A w Żywcu obj. KW nr BB1Z/00095311/3> prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę łączną 1 817 000,00 zł + 23% VAT tj. za łączną kwotę 2 2234 910,00 zł brutto wynikającą z oszacowania sporządzonego przez biegłego sądowego określającego wartość 100% dla wymuszonej sprzedaży

Osoby zainteresowane zakupem mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży , regulaminu oraz dokonać oględzin nieruchomości po uprzednim uzgodnieniu spotkania telefonicznie pod numerem 605 272 233.

Regulamin sprzedaży
w trybie swobodnego wyboru ofert pisemnych

REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI

na podstawie art. 308 pkt 2 w związku z art. 311 pkt 1 w związku z art.206 pkt 3 Ustawy Prawo Upadłościowe w postępowaniu upadłościowym oznaczonym sygn. akt VI GUp 207/19 toczącym się przed Sądem Rejonowym w Bielsku - Białej VI Wydziałem Gospodarczym

 1. Przedmiotem sprzedaży jest:
  - prawo użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 5133/9 o pow. 943 m2 położonej przy ul. Leśnianka 102A w Żywcu obj. KW nr BB1Z/00095311/3
  - prawo użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 5133/3 o pow.994 m2 zabudowanej budynkiem biurowym o pow. użytkowej 955,04 m2 , w którym udział wynosi 74/100 części położonej przy ul. Leśnianka 102A w Żywcu obj. KW nr BB1Z/00095312/0 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę łączną nie niższą niż 1 823 300,00 zł + 23% podatek VAT co stanowi aktualną ich wartość rynkową dla wymuszonej sprzedaży zgodnie z przedłożonym do akt opisem i oszacowaniem sporządzonym przez biegłego rzeczoznawcę
 2. Osoby zainteresowane zakupem mogą uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży oraz dokonać oględzin lokalu po uprzednim uzgodnieniu spotkania telefonicznie pod numerem 605 272 233 .
 3. Oferty należy składać w terminie najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r. 4.
 4. Koperta powinna być zaadresowana na adres wskazany w ogłoszeniu tj.:
  Syndyk Masy Upadłości
  DROMIL Sp. z o.o.
  ul. Kręta 2a
  43 - 500 Czechowice - Dziedzice

  z podaniem sygnatury akt VI GUp 207/19
  i dopiskiem "OFERTA"
 5. Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłacenie wadium w wysokości : 182 330,00 zł
  przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w BNP Paribas o/Bielsko - Biała
  41 1600 1462 1882 9509 5000 0001

  i złożenie dowodu wpłaty wraz z ofertą.
 6. Oferta - pod rygorem jej odrzucenia powinna zawierać:
  1. imię, nazwisko, adres , nazwę i status prawny składającego ofertę i adres do doręczeń
  2. pełny odpis z KRS (nie starszy niż 1 miesiąc) lub innych właściwych rejestrów, z których będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta, wskazanie numerów NIP i REGON;
  3. oferowaną cenę i sposób zapłaty, wyrażoną kwotowo i słownie, oraz oświadczenie o możliwości zapłaty ceny;
  4. pisemne zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy
  5. podpis oferenta będącego osobą fizyczną, podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach;
  6. dowód uiszczenia wadium;
 7. Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w dniu 1 września 2021 r. Kryterium wyboru stanowi proponowana cena oraz termin zapłaty.
 8. Umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie zawarta najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty wyboru oferty. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego.
 9. Wszelkie obciążenia na nieruchomości wygasają z wyjątkiem obciążeń wymienionych w art. 313 ust. 3 Prawa Upadłościowego
 10. Wadium przepada na rzecz organizatora sprzedaży, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie zapłaci w terminie ceny nabycia i gdy uchyli się od zawarcia umowy.
 11. Syndyk zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru oferty nabycia bez podania przyczyn.

  Biuro Syndyka: tel. 605 272 233,
  e-mail: zb_gach@o2.pl