Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
SKOTAN S.A.
Syndyk
sprzeda
część przedsiębiorstwa
nieruchomość
i ruchomości
Tel. 606 665 770

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
nieruchomości
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
DROMIL Sp. z o.o.
Syndyk
sprzeda
prawa własności
działek
w Żywcu Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...

OGŁOSZENIE

Syndyk Masy Upadłości Garbarni SKOTAN S.A. z siedzibą w Skoczowie zaprasza do składania ofert na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie art. 316 pkt 2 w zw. z art. 320 pkt 1 Prawa Upadłościowego w rozumieniu art. 551 KC czynnego przedsiębiorstwa, w którego skład wchodzą n/w składniki majątkowe :
 1. Prawo wieczystego użytkowania gruntu - działki nr 159/1, nr 160, nr 162, nr 163/5, nr 166, nr 164/2, nr 186/1, nr 664, nr 164/1, nr 163/1, 163/3 nr 572/3 o łącznej pow. 3670 m2 objęte KW nr BB1C/00071625/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych
 2. Prawo wieczystego użytkowania gruntu - działki nr 159/2, nr 161/1, nr 161/2 nr 157, nr 165 o pow. łącznej 13 600 m2 za budowanych budynkami
  • hali produkcyjnej z częścią biurowo - socjalną
  • kotłowni
  • pompowni - laboratorium
  • stacji odwadniania
  • hydroforni
  opisanymi w KW nr BB1C/00051490/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg wieczystych
 3. Ruchomości ( zgodnie ze złożonym opisem i oszacowaniem przez biegłego rzeczoznawcę będącego w aktach sprawy) za cenę łączną nie niższą niż 4 086 000,00 zł brutto ( słownie : cztery miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych ) co stanowi 75% wartości ich oszacowania dla sprzedaży wymuszonej.
  Przedsiębiorstwo upadłego w chwili obecnej obciążone jest prawem pierwokupu na rzecz obecnego dzierżawcy.
WARUNKI AUKCJI
 1. Przedmiot aukcji i cena wywoławcza
  1. Nieruchomości
   1. Prawo wieczystego użytkowania gruntu - działki nr 159/1, nr 160, nr 162, nr 163/5, nr 166, nr 164/2, nr 186/1, nr 664, nr 164/1, nr 163/1, 163/3 nr 572/3 o łącznej pow. 3670 m2 objęte KW nr BB1C/00071625/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych
   2. Prawo wieczystego użytkowania gruntu - działki nr 159/2, nr 161/1, nr 161/2 nr 157, nr 165 o pow. łącznej 13 600 m2 za budowanych budynkami - hali produkcyjnej z częścią biurowo - socjalną - kotłowni - pompowni - laboratorium - stacji odwadniania - hydroforni opisanymi w KW nr BB1C/00051490/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych
  2. Ruchomości ( zgodnie ze złożonym opisem i oszacowaniem przez biegłego rzeczoznawcę będącego w aktach sprawy)
  Cena wywoławcza - 4 086 000,00 zł
 2. Ogłoszenie aukcji Postępowanie aukcyjne rozpoczyna się od ogłoszenia w MSiG oraz na portalach internetowych, w którym informuje się o :
  1. Przedmiocie aukcji
  2. Terminie i miejscu aukcji
  3. Wysokości wadium
  4. Warunkach i regulaminie aukcji
 3. WADIUM
  1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 408 600,00 zł przelewem na rachunek bankowy masy upadłości w BNP Paribas o/Bielsko - Biała
   02 1600 1462 1882 0170 6000 0001
   i złożenie dowodu wpłaty wraz z ofertą.
   W przypadku braku wpłaty wadium oferent nie zostanie dopuszczony do aukcji.
  2. Wpłacone wadium zostanie zarachowane na poczet zakupu przedmiotu aukcji
  3. Wadium wniesione przez osoby, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w pełnej wysokości, bez oprocentowania na wskazany przez oferenta w treści oferty rachunek bankowy. Termin zwrotu wadium wynosi siedem dni roboczych po dacie rozstrzygnięcia przetargu.
 4. AUKCJA
  § 1
  1. Aukcje prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza
  2. Aukcja odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu 29 września 2021 o godz. 14.10 w sali nr 57 w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku - Białej przy ul. Bogusławskiego 24 a termin składania oświadczeń ( określonych w pkcie IV §1 pkt a-g ) najpóźniej na posiedzeniu w dniu aukcji , natomiast termin wpłacania wadium do końca dnia 27 września 2021 r.
  3. Oferenci biorą udział w posiedzeniu osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem
  4. Oferent winien wskazać pod rygorem odmowy dopuszczenia do aukcji
   1. imię, nazwisko, adres, nazwę i status prawny składającego ofertę i adres do doręczeń
   2. pełny odpis z KRS (nie starszy niż 1 miesiąc) lub innych właściwych rejestrów, z których będzie wynikać uprawnienie osoby lub osób podpisanych pod ofertą do reprezentacji oferenta, wskazanie numerów NIP i REGON;
   3. oferowaną cenę i sposób zapłaty, wyrażoną kwotowo i słownie, oraz oświadczenie o możliwości zapłaty ceny;
   4. oświadczenie o przyjęciu warunków regulaminu aukcji;
   5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży;
   6. promesę zezwolenia MSWiA dla oferentów będących osobami zagranicznymi, które mają obowiązek uzyskania zezwolenia;
   7. wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nie przyjęcia oferty;
  § 2
  1. Aukcja rozpoczyna się od przedstawienia przez syndyka przedmiotu aukcji.
  2. Aukcja ma charakter ustny.
  3. Aukcja odbywa się w ten sposób, ze syndyk rozpoczyna licytację poprzez wskazanie ceny wywoławczej.
  4. Uczestnicy aukcji oferują ceny wyższe z tym, ze podwyższenie ceny nie może być mniejsze niż wynosi kwota postąpienia.
  5. Kwotę postąpienia ustala się na kwotę 5 000,00 zł ( słownie : pięć tysięcy złotych ) lub wielokrotność
  6. Syndyk wybiera ofertę tego uczestnika aukcji, który zaoferował najwyższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie podwyższył - trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem.
  7. Wybór oferty przez syndyka wymaga zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza.
 5. CENA I NABYCIE NIERUCHOMOŚCI
  1. Podana cena nie obejmuje podatku VAT, a sprzedaż tej nieruchomości nie jest obciążona podatkiem VAT ( sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w trybie art. 551 k.c.
  2. Ustalona cena nabycia , pomniejszona o wpłacone wadium, powinna zostać zapłacona w złotych polskich najpóźniej na dzień przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży.
  3. Nieruchomość obciążona jest prawem pierwokupu na rzecz aktualnego dzierżawcy.
  4. Nabywca nabywa nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego.
  5. Wszelkie obciążenia na nieruchomości wygasają z wyjątkiem obciążeń wymienionych w art. 313 ust. 3 i 4 Prawa Upadłościowego i Naprawczego.
  6. Potrącenie wierzytelności przysługujących kupującemu w stosunku do upadłego z ceną nabycia jest niedopuszczalne.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków przed jej rozpoczęciem bez podania przyczyn.
  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego oraz Kodeksu Cywilnego
  3. Osoby zainteresowane udziałem w a aukcji mogą uzyskać informacje dotyczące przedmiotu aukcji i zapoznać się z regulaminem i warunkami aukcji po uprzednim uzgodnieniu spotkania telefonicznie pod numerem 605 272 233 lub : e-mail zb_gach@o2.pl

Biuro Syndyka: tel. 605 272 233,
e-mail: zb_gach@o2.pl