Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
JWC CORP
Syndyk
sprzeda
pakiet wierzytelności

Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
Bauman
Syndyk
sprzeda
udziały w nieruchomoścach

Tel. 502 542 609

zobacz więcej...
Zakład "INSTAL"
Syndyk
"INSTAL"
WOD.- KAN.,
CO GAZ
sprzeda
nieruchomości

Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E

Syndyk masy upadłości Marty Bauman i Tomasza Bauman osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki udziału 1 Marty Bauman i udziału 1 Tomasza Bauman w niżej wymienionych nieruchomościach należących do upadłych:

 • prawo własności nieruchomości zabudowanej obiektem stacji paliw wraz z częścią handlową - restauracyjno - usługowo - biurową wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą położoną w Bielicach na działce nr 256/4 o pow 1,2674 ha gmina Biskupiec pow. Nowe Miasto Lubawskie w woj. Warmińsko - Mazurskim. Dla nieruchomości jest prowadzona Księga Wieczysta KW nr EL1N/00022763/8.
 • prawo własności nieruchomości gruntowej rolnej oznaczonej nr 256/5 o powierzchni 1,1494 ha położonej w Bielicach , gmina Biskupiec pow. Nowe Miasto Lubawskie w woj. Warmińsko - Mazurskim. Dla nieruchomości gruntowej jest prowadzona KW nr EL1N/00022764/5,

  Księgi Wieczyste prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

  Łączna wartość nieruchomości została oszacowana na kwotę 2.578.300,00 zł (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta zł).

  Sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości może nastąpić łącznie za cenę wywoławczą nie niższą niż wartość oszacowania Do ceny doliczone zostaną ewentualne należne podatki według obowiązujących przepisów.

  Pisemne oferty nabycia nieruchomości z ceną nie niższą niż wartość oszacowania należy składać w zapieczętowanej kopercie z adnotacją "Oferta Bauman" na adres Kancelaria Syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława w terminie do dnia 04.12.2019 r. Składający ofertę jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami określonymi Postanowieniem Sędziego - komisarza oraz wpłaty wadium w kwocie 10% wartości nieruchomości na rachunek masy upadłości Santander Bank oddział Olsztyn 85 1090 2590 0000 0001 3637 1059.

  Otwarcie ofert i sprzedaż odbędzie się w dniu 06.12.2019 o godzinie 14,00 w drodze przetargu powiązanego z aukcją na bazie złożonych ofert, stosownie do przepisów Prawa upadłościowego i naprawczeg Kodeksu cywilnego oraz warunków określonych w Postanowieniu Sądu w Kancelarii syndyka ul. Jowisza 27, Nowa Wieś, 14-200 Iława.

  Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert a także zamknięcia przetargu powiązanego z aukcją bez dokonania wyboru.

  Ze szczegółowym wykazem przedmiotów ofert oraz operatami szacunkowymi można zapoznać się w Biurze Syndyka . Nieruchomość można oglądać po uzgodnieniu z syndykiem. Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 502 542 609 w godz. Od 9 do 16.

  Zobacz galerię obrazków - kliknij link

  Biuro syndyka: Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
  502 542 609 w godz. Od 9 do 16  -------------------------------------------------------------------------------------------------------