Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
Zakład "INSTAL"
Syndyk
"INSTAL"
WOD.- KAN.,
CO GAZ
sprzeda
nieruchomości

Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
PK TRANSKOM
Syndyk
PK TRANSKOM
Sp. z o.o.
sprzeda prawa użytkowania
wieczystego gruntu

Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości IHouse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie sprzeda z wolnej ręki wartości niematerialne i prawne, w skład których wchodzą:

  1. oznaczenie indywidualizujące (nazwa przedsiębiorstwa);
  2. znak graficzny chroniony nr 014055107 stanowiący dobro niematerialne;
  3. prawa autorskie do platformy obrotu nieruchomościami iHouse – prawa majątkowe do dobra niematerialnego w postaci systemu służącego do prowadzenia obrotu nieruchomościami on-line;
  4. domena internetowa www.ihouse.pl ;
  5. 100 udziałów w spółce Miloman Sp. z o.o. w Warszawie, za cenę łączną nie niższą niż 55.000 zł netto (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych netto).

Oferty na zakup w całości wyżej wymienionych składników można składać na adres: "Dr Bogdan Dobkowski Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego i Prawnego", ul. Ułanów 29N, 05-550 Kolonia Warszawska, pow. Piaseczno, w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. Dopuszcza się możliwość składania w tym samym terminie ofert na adres poczty elektronicznej syndyka e-mail: bogdan.dobkowski@ gazeta.pl.

W dniu 18 lutego 2019 r. o godzinie 12.00 syndyk przeprowadzi w swojej Kancelarii - adres jak wyżej - aukcję na sprzedaż wymienionych składników masy upadłości, przy czym ceną wywoławczą będzie kwota najwyższa oferowana w ofertach. W aukcji będą rozpatrywane także oferty załączone do wniosku syndyka do Sędziego – Komisarza z dnia 09.01.2019 r. o zezwolenie na sprzedaż z wolnej ręki, który to wniosek stanowi integralną część postanowienia Sędziego – Komisarza z dnia 18.01.2019 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż z wolnej ręki, sygn. akt X GUp 4/18.

Syndyk zastrzega, że razie nieobecności oferenta na aukcji będzie miał prawo do e-mailowego lub telefonicznego kontaktowania się z oferentami, także tymi, których oferty zostały załączone do wniosku syndyka o zezwolenie na sprzedaż z wolnej ręki. Przeniesienie własności przedmiotów sprzedaży zostanie dokonane przez syndyka po uiszczeniu przez nabywcę całej oferowanej ceny. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi kupujący.

Biuro Syndyka: ul. Ułanów 29N, 05-550 Kolonia Warszawska, pow. Piaseczno
e-mail: bogdan.dobkowski@ gazeta.pl