Serwis Wierzycieli
Serwis Syndyków
Serwis Gospodarczy
  Szukaj
Dowiedź się jak wykorzystać swój potencjał?
Zakład "INSTAL"
Syndyk
"INSTAL"
WOD.- KAN.,
CO GAZ
sprzeda
nieruchomości

Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...
PK TRANSKOM
Syndyk
PK TRANSKOM
Sp. z o.o.
sprzeda prawa użytkowania
wieczystego gruntu

Tel. 605 272 233

Mail: Zadaj pytanie

zobacz więcej...

Ogłoszenie o przetargu

Syndyk masy upadłości Małgorzaty Nejgebaur i Pawła Nejgebaur, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ogłasza przetarg pisemny, z możliwością aukcji, na sprzedaż po 1/2 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego o powierzchni 78,00 m. kw. w budynku przy ulicy Gwiaździstej 15A w Warszawie, oznaczonego nr 1, dla którego ustanowiona jest Księga Wieczysta nr WAIM/00486695/2 oraz udziału po 1/2 w prawie własności stanowiska garażowego, znajdującego się w garażu podziemnym w tym budynku, dla którego stanowiska ustanowiona jest Księga Wieczysta nr WAIM/00462900/9.

Pisemne oferty na przetarg można składać do dnia 20 lutego 2019 r., na adres Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, przy czym decydująca jest data wpływu oferty. Oferta która wpłynęła do sądu po terminie nie będzie rozpatrywana. Wymogi formalne dotyczące oferty i wymaganych dokumentów, załączonych do oferty, a także przebiegu przetargu z możliwością aukcji, określają warunki przetargu, zwane regulaminem przetargu, zatwierdzone przez Sędziego — Komisarza.

Cena łączna wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 555 000,00 brutto, przy czym cena lokalu wynosi 536 250,00 zł brutto, cena stanowiska garażowego 18 750,00 zł brutto. W przetargu uwzględniane będą tylko te oferty, które obejmują jednocześnie zakup całości udziałów w lokalu mieszkalnym i całości udziałów w stanowisku garażowym. Ustanawia się wadium w wysokości 55 500,00 zł, które należy wpłacić na rachunek bankowy nr 59 1090 1694 0000 0001 3610 7851, najpóźniej do dnia 20 lutego 2019 r., przy czym liczy się faktyczny termin uznania kwoty wadium na rachunku bankowym.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu w dniu 22 lutego 2019 r. o godzinie 15, w budynku Sądu Rejonowego w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, w sali nr 119. Z warunkami przetargu i operatem szacunkowym przedmiotu przetargu można zapoznać się w Czytelni Akt Sądowych w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GUP 7/18) lub w Kancelarii Syndyka, ul. Ułanów 29N, 05-552 Kolonia Warszawska, powiat Piaseczno, tel. 606 665 770, 22 726 70 83.

Biuro Syndyka: ul. Ułanów 29N, 05-552 Kolonia Warszawska, powiat Piaseczno,
tel. 606 665 770, 22 726 70 83